2012 Hottie Of The Day Draft

2012 Hottie Of The Day Draft: Team Bill
2012 Hottie Of The Day Draft: Team Tony
2012 Hottie Of The Day Draft: Team Listeners
2012 Hottie Of The Day Draft: Team Sara